داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
Rate this post

Rate this post

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان دوره اول کاری از دارالقرآن موسسه فرهنگی پیام غدیر با هدف انس با قرآن ویژه دانش آموزان تهیه و تقدیم می نماییم.

گوساله پرستی

جزء داستان: جزء اول
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: گوساله پرستی

تغییر قبله

جزء داستان: جزء دوم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: تغییر قبله

ولادت حضرت مریم(س)

جزء داستان: جزء سوم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: ولادت حضرت مریم سلام الله علیها

جنگ احد

جزء داستان: جزء چهارم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: جنگ احد

پذیرش توبه وحشی

جزء داستان: جزء پنجم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: پذیرش توبه وحشی

حسادت قابیل به هابیل

جزء داستان: جزء ششم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: حسادت قابیل به هابیل

مهاجرت مسلمانان به حبشه

جزء داستان: جزء هفتم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: مهاجرت مسلمانان به حبشه

سرکشی ابلیس

جزء داستان: جزء هشتم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: سرکشی ابلیس

ساحران و حضرت موسی(ع)

جزء داستان: جزء نهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: ساحران و حضرت موسی علیه السلام

داستان ثعلبه

جزء داستان: جزء دهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: داستان ثعلبه

مسجد ضرار

جزء داستان: جزء یازدهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: مسجد ضرار

حضرت یوسف(ع)

جزء داستان: جزء دوازدهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: حضرت یوسف علیه السلام

پیراهن حضرت یوسف(ع)

جزء داستان: جزء سیزدهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: پیراهن حضرت یوسف علیه السلام

میهمان نوازی حضرت ابراهیم

جزء داستان: جزء چهاردهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: میهمانان نوازی حضرت ابراهیم علیه السلام

اصحاب کهف

جزء داستان: جزء پانزدهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: اصحاب کهف

حضرت زکریا(ع)

جزء داستان: جزء شانزدهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: حضرت زکریا علیه السلام

حضرت یونس(ع)

جزء داستان: جزء هفدهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: حضرت یونس علیه السلام

حضرت نوح(ع)

جزء داستان: جزء هجدهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: حضرت نوح علیه السلام

حضرت سلیمان و مورچه

جزء داستان: جزء نوزدهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: حضرت سلیمان علیه السلام و مورچه

حضرت موسی(ع)

جزء داستان: جزء بیستم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: حضرت موسی علیه السلام

حضرت لقمان(ع)

جزء داستان: جزء بیست و یکم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: حضرت لقمان علیه السلام

حبیب نجار

جزء داستان: جزء بیست و دوم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: حبیب نجار

قربانی کردن حضرت ابراهیم

جزء داستان: جزء بیست و سوم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: قربانی کردن حضرت ابراهیم علیه السلام

مومن آل فرعون

جزء داستان: جزء بیست و چهارم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: مومن آل فرعون

خباب بن ارت

جزء داستان: جزء بیست و پنجم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: خباب بن ارت

ماجرای بیعت شجره

جزء داستان: جزء بیست و ششم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: ماجرای بیعت شجره

معراج پیامبر

جزء داستان: جزء بیست و هفتم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: معراج پیامبر صلی الله علیه و آله

اطعام فقیران توسط اهل بیت

جزء داستان: جزء بیست و هشتم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: اطعام فقیران توسط اهل بیت علیهم السلام

اطعام مسکین، یتیم و اسیر

جزء داستان: جزء بیست و نهم
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: اطعام مسکین یتیم و اسیر

ناقه حضرت صالح

جزء داستان: جزء سی
گویندگان: کارمندان دبیرستان ۱
مقطع تحصیلی: دبیرستان دوره اول

داستان های قرآنی ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول)
داستان های قرآنی: ناقه حضرت صالح علیه السلام

برای مشاهده تولیدات تصویری دارالقرآن موسسه فرهنگی پیام غدیر اینجــــــــا کلیک کنید.

admin

دیدگاه کاربران ...

تعداد دیدگاه : 0

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید