انس ﺑﺎ قرآن در ﮐﻼم رهبر فرزانه انقلاب
Rate this post

Rate this post

انس با قرآن در کلام رهبر فرزانه انقلاب

…دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ، ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎﯾﺺ ﺑﺰرﮔﺶ، ﻋﺪم اﻧﺲ ﺑـﺎ ﻗـﺮآن اﺳـﺖ. …

ﺑـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻣـﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، در ﻗﺒﺎل

ﻗﺮآن و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺮآن، ﻋﻮام ﻣﺤﺾ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﻪ ﻗـﺮآن ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻧﺪاﺷﻪ ﺑﺎﺷﺪ، از ﻗﺮآن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ

و ﻗﺮآن را ﻫﺮ روز ﻧﺨﻮاﻧﺪ. اﯾﻦﻫﺎ ﻋﯿﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻵن وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﻓﺮزاﻧﮕـﺎن و ﻧﺨﺒﮕـﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهﻫﺎی ﻣﺎ، ﻫﺮ روز ﻣﻘﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮآن را، ﻣﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻧﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ

را، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و در آن ﺗﺪﺑﺮ ﺑﮑﻨﻨﺪ، اﯾﻦ ﺧﻮدش ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻧﺪازد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ

اﯾـﻦ را درﺳـﺖ ﮐﻨـﯿﻢ، ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ دارد .
(۸۶/۹/۱۷ ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب در دﯾﺪار اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )

ﺑﺨﺶ اول :ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن و ﻣﺮاﺗﺐ آن اﻧﺲ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن آﯾﺎت ﻗﺮآن اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ

ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﺸﻮد، ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﺶ ﻫﻤﯿﻦﻫﺎﺳﺖ .اول ﺑﺎﯾﺪ ﻗـﺮآن را ﺑﺸﻨﺎﺳـﺪ .ا

ول ﺑﺎﯾد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻻی ﻗﺮآن را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﮔﻮش ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻮس ﮐﻨﺪ .
( ۱۳۷۵/۹/۲۴ ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب )

اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺠﻮﯾﺪ ﻫﻢ اﻟﺤﻤﺪﷲ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎرﯾﺎن ﻣﺎ ﺧﯿﻠﻰ ﺧﻮب اﺳﺖ؛ آدم ﻣﻰﺑﯿﻨﺪ ﮐﺄﻧﻪ ﺗﺠﻮﯾﺪ دارد ﺟﺰو ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻗﺮآﻧﯿﻮن ﻣﺎ ﻣـﻰ ﺷـﻮد؛

اﯾـﻦ ﻓﺎﯾـﺪه ى ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ . ﻣﻦ ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﺸﻬﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺮآن داﺷﺘﯿﻢ

-اﯾﻦ ﺑﺮادراﻧﻰ ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺗﺸـﺮﯾﻒ دارﻧـﺪ، اﮐﺜﺮﺷـﺎن ﯾـﺎ ﺧﯿﻠﯿﺸﺎن در آن ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻮدﻧﺪ – ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت

ﺑﺮاى آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎرى اداى ﯾﮏ ﺣﺮف ﯾﺎ اداى ﺗﺠﻮﯾﺪى را ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﯿﺎﻣﻮزد؛ ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﺗﻔﺨﯿﻢ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﻗﯿﻖ

ﺑﺠﺎ را ﯾﺎد ﺑﺪﻫﺪ، ﺟﻠﺴﺎﺗﻰ وﻗﺖ ﺻﺮف ﻣﻰﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﺮف ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺟﻮان ﺑﻮد، ﯾﺎد ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺖ، ﯾﺎ ﺑﻪ

زﺣﻤﺖ ﯾﺎد ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ؛ ﻣﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐـﻪ اﺳﺘﻌﺪاد داﺷﺘﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﻣﺤﯿﻂ، ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﻧﺒﻮد و اﯾﻦ ﺻﻮت

ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻬﺎ اﻧﺲ ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﻰ در آن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ، ﺗﺎ ﯾﻮاش ﯾﻮاش ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺧﻮاﻧﺪن

ﻣﺄﻧﻮس ﻣﻰﺷﺪ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ درﺳﺖ ادا ﮐﻨﺪ .اﻣﺮوز اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان اﯾﻦﻃﻮر

ﺑﺨﻮﺑﻰ ﺗﻼوت ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﺻﺪاى ﺻﺎد و ﺿﺎد و ﻃﺎء و ﻇﺎء را ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻋﺮب زﺑﺎﻧﻬﺎ ادا ﻣﻰﮐﻨﺪ؛

ﮔﻮﯾﺎ اﺻﻼ او ﻋﺮب ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ !

اﯾﻦ ﻗﺮاء ﻋﺮﺑﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ ﻣﻰآﯾﻨﺪ، ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻰﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ ، انس با قرآن

ﮐﻪ ﻗﺎرﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﻪﻃﻮر اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت و ﺣﺮوف را -ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺶ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺸﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ -ادا ﻣﻰﮐﻨﻨـﺪ!

اﯾـﻦ ﺑـﺮاى ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮاى آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ، ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎى ﻣﺘﻤﺎدى

اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺗﮑﺮار ﻣﻰﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻰ ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﺮد، ﺗﺮﺑﯿﺖ آﺳﺎن ﻣﻰﺷﻮد؛ اﯾﻦ از ﺑﺮﮐﺎت

ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ، ﺟﻬﺖ ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ، ﺧﯿﻠﻰ راﺣﺖ و آﺳﺎن، ﻓﺮم و ﺷﮑﻞ

ﻗﺮآﻧﻰ در ﺟﻮاﻧﺎن و ﺣﺘﻰ در اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآﯾﺪ.
( ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺎرﯾﺎن ﻗﺮآن، در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن )

اﺻﻼً ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪى ﻣﺮدم ﻣﺎ اﻧﺴﺸﺎن ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﯾﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺸﺎن

آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻗﺘﻰ آﯾﻪ ﯾﻰ را ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ، ﺻـﺪر و ذﯾﻞ و ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ آﯾﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
( ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺎرﯾﺎن ﻗﺮآن، در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن )

برای ورود به کانال تلگرام کلیک کنید

لینک این صفحه

admin

دیدگاه کاربران ...

تعداد دیدگاه : 0

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید